โรงเรียนประสารวิทยา เป็นโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา สังกัดสำนักบริหารงาน คณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 162/5 หมู่ 14 ถนนรื่นจิตร ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา จัดตั้งขึ้นโดยนางเครือวัลย์ วัลลิภากร ตามพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน ใบอนุญาตเลขที่ 6 / 2523 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2523 มีเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งาน 24 ตารางวา เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมี นางเครือวัลย์ วัลลิภากร เป็นผู้รับใบอนุญาตและครูใหญ่ ความจุนักเรียนครั้งแรก 450 คน

ปัจจุบันโรงเรียนประสารวิทยา บริหารงานโดย นางจินตนา ลวิตรังสิมา เป็นผู้รับใบอนุญาต และ ผู้จัดการ นางสาวปิยนุช ด่านกุล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เปิดดำเนินการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ความจุนักเรียน 1,680 คน มีเนื้อที่ 13 ไร่ มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารเอนกประสงค์ 2 หลัง มีห้องประกอบการเรียนการสอน คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ( Sound Lab ) ห้องนาฎศิลป์ ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องสมุด ห้องเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย ห้องดนตรีไทยและดนตรีสากล ห้องจริยธรรม ห้องศิลปะ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และ จัดให้มีการเรียนการสอนว่ายน้ำสำหรับเด็กชั้นอนุบาลปีที่ 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็น สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา (ขนาดใหญ่)ตราประจำโรงเรียน คือ รูปเทียนอยู่ในวงรี เปล่งรัศมี อักษรย่อ ป.ว. ทับต้นเทียน ใต้ต้นเทียนมีชื่อโรงเรียนอยู่ในกรอบรองรับ
   

สีประจำโรงเรียน สีน้ำเงิน - เหลือง สีน้ำเงิน หมายถึง ผู้ที่มีความเชื่อมั่น มีความสงบสุข สีเหลือง มายถึง ความสง่างาม มีปัญญาและศีลธรรม
   
ปรัชญาของโรงเรียน คือ "เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม นำพัฒนาการ"