ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ สำหรับนักเรียนทั่วไประดับชั้นอนุบาล*สำหรับนักเรียนเข้าใหม่อนุบาลทุกระดับชั้นมีค่าเครื่องใช้แรกเข้า 500 บาท

รายการ

เตรียมอนุบาล

อ.1

อ.2-3

1

2

1

2

1

2

ค่าธรรมเนียมการเรียน

4,000

4,000

1,900

1,900

1,900

1,900

ค่าเรียนดนตรี

-

-

500

500

500

500

ค่าเรียนภาษาอังกฤษ

-

-

-

-

1,300

1,300

ค่าอาหารกลางวัน

2,500

2,500

2,800

2,800

2,800

2,800

ค่าเครื่องใช้แรกเข้า

500*

-

500*

-

-

-

ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด

1,000

-

-

-

-

-

ค่าประกันอุบัติเหตุ

100

-

100

-

100

-

รวม

8,100

6,500

5,800

5,200

6,600

6,500

 
ระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

รายการ

ป.1

ป.2-6

ม.1-3

1

2

1

2

1

2

ค่าธรรมเนียมการเรียน

1,700

1,700

1,700

1,700

1,300

1,300

ค่าเรียนคอม ฯ

-

-

800

800

800

800

ค่าเรียนภาษาอังกฤษ

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

ค่าเรียนดนตรี

500

500

500

500

500

500

ค่าเครื่องปรับอากาศ(แอร์)

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

1,200

ค่าประกันอุบัติเหตุ

100

-

100

-

100

-

รวม

5,000

4,900

5,800

5,700

5,400

5,300


หมายเหต
:
1. นักเรียนชั้นประถมศึกษาหากจะรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท / ภาคเรียน
2. นักเรียนอนุบาลทุกคนต้องรับประทานอาหารกลางวันของโรงเรียน (นักเรียนอนุบาลมีอาหารว่างช่วงบ่าย)
3. ค่าเรียนดนตรี นักเรียนจะได้เรียนคีย์บอร์ด/ไวโอลีน/กีต้าร์ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง กับคุณครูผู้เชี่ยวชาญ
4. ค่าเรียนภาษาอังกฤษ นักเรียนอนุบาลจะได้เรียนสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ประถม-มัธยม 2 ครั้ง กับครูต่างชาติ(เจ้าของภาษา)

โปรแกรมพิเศษ ห้องเรียน IEP การเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น เปิดชั้นละ 1 ห้องเท่านั้น
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สนใจขอรายละเอียดเพิ่มเติม

มีเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล ค่าหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

มีเงินช่วยเหลือจากรัฐ ค่าหนังสือ เสื้อผ้า อุปกรณ์ กิจกรรมฯ