1. สำเนาสูติบัตร (ใบเกิด) และบัตรประชาชน (ถ้ามี) 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา ผู้ปกครอง
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ
4. หลักฐานการเรียน เช่น สมุดรายงาน, ปพ.1, ปพ.6, ปพ.8
5. รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ