กำหนดการมอบตัวนักเรียน (ชำระเงินค่าธรรมเนียมต่างๆ)
ซื้อหนังสือ เครื่องแบบนักเรียน เปิดทำการเวลา 08.30-15.30 น.

ระดับชั้น ป.1-3           วันที่ 18-19 เมษายน 2557
ระดับชั้น ป.4-6           วันที่ 21-22 เมษายน 2557
ระดับชั้น ม.1-3           วันที่ 23-24 เมษายน 2557
ระดับชั้นอนุบาล          วันที่ 25-26 เมษายน 2557


กำหนดการปฐมนิเทศผู้ปกครอง
วันที่ 1 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00-12.00 น.

          - ระดับชั้นอนุบาล 1 และนักเรียนใหม่ระดับอนุบาล
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 10.00-11.30 น.
          - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ระดับประถมศึกษา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 เวลา 13.00 - 14.30 น.
          - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนใหม่ระดับมัธยมศึกษา


กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

เปิดเรียนวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
          - นักเรียนระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1
เปิดเรียนวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
          - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 มัธยมศึกษาปีที่ 1-3