นักเรียนที่ประสงค์จะขอย้ายสถานศึกษาหลักฐานที่ต้องนำมา
1. รูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. ชำระค่าธรรมเนียม 50 บาท

          o เอกสารขอย้ายเข้า – ย้ายออก
          o แบบฟอร์มการยื่นขออนุญาตต่างๆ